Deklarasyon ki Sòti konsènan: Pwogram Granmoun Ayisyen

Apre anpil konsiderasyon ak revizyon byen reflechi nou te rive nan desizyon difisil pou fèmen Pwogram Granmoun Ayisyen ki opere nan Catholic Charities Yawkey Center/Haitian Multi-Service Center nan Dorchester a. Catholic Charities kontinye bay sèvis enpòtan a plis pase 10,000 Ayisyen nan kominote greater Boston an tankou edikasyon pou granmoun ak fòmasyon mendèv, swen pou timoun, bezwen debaz ak sèvis legal imigrasyon. Sipò anyèl sa a nan kominote Ayisyen an depase 1 milyon dola nan Haitian Multi-Service Center Dorchester a pou kont li, nan bay sèvi a 5,000 Ayisyen. Haitian Multi-Service Center a ap kontinye fonksyone. Catholic Charities ofri tou sèvis ki trè vas pou kominote Ayisyen an atravè lòt rejyon nan eta a.

Tankou tout òganizasyon san bi likratif k ap opere nan anviwònman ekonomik sa a, nou toujou kontinye evalye kouman nou ka gen pi gwo enpak sou kominote nou sèvi yo nan yon fason finansyè ki responsab. Avèk angajman sa a nan lespri nou, nou te kòmanse travay tèt kole ak 16 kliyan ki afekte ke nou sèvi an mwayèn chak jou osi byen ke ajans sèvis sosyal lokal yo pou asire ke sèvis pou granmoun yo disponib epi aksesib a nenpòt epi tout moun ki aktyèlman enskri. Catholic Charities te envite plizyè nan founisè sèvis sosyal sa yo k ap sèvi granmoun Ayisyen yo nan Haitian Multi-Service Center epi anpil te prezante pwogram pa yo bay moun ki enskri aktyèlman nan Catholic Charities.